The Creation of Khalsa - Khalsa Di Saajna

5:14 PM


Sri Guru Gobind Singh Ji himself comments on the creation of the Khalsa in his Sarbloh Granth. Below are some verses that are translated.


Sri Sarbloh Granth Tika, Second Volume, page 495
ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਟੀਕਾ, ਭਾਗ ਦੂਜਾ, ੪੯੫


ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਆਗਯਾ ਪਾਇ, ਪ੍ਰਗਟਿ ਭਯੋ ਰੂਪ ਮੁਨਿਵਰ ਕੋ
By the command of Akal Purkh, [the Khalsa was created] with the form of [sacred] Muni's.

ਜਟਾ ਜੂਟ ਨਖ ਸਿਖ ਕਰ ਪਾਵਨ, ਭਗਤ ਸੂਰ ਦ੍ਵ ਰੂਪ ਨਰਵਰ ਕੋ
With the long hair from the topnot to the nail of the toe, like a Muni, and the form of both a devoted worshipper [bhagat] and warrior [soor].

ਚਕ੍ਰਵੈ-ਪਦ ਦਾਤ ਧੁਰਿ ਪਾਯੋ, ਧਰਮਰਾਜ ਭੁੰਚਤਿ ਗਿਰਿਵਰ ਕੋ
The 'Chakarvarti Raj' [Kingdom which is victorious wherever the Army is present] has been given by the Lord, not even Dharamraj has been given such a high status

ਉਦਯ ਅਸਤ ਸਾਮੁਦ੍ਰ ਪ੍ਰਯੰਤੰ, ਅਬਿਚਲ ਰਾਜ ਮਿਲਯੋ ਸੁਰਪੁਰ ਕੋ
From where the sun rises to where it sets, across all the oceans, [The Khalsa] has received the timeless Raj [kingdom] from Sachkhand

ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਭਯੋ ਪੁਨੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੁ ਆਗਯਾ ਕਰਿ ਉਦਿਤ-ਭਏ
The Panth Khalsa has been created Pure, under the permission of the Lord, [the Khalsa] is shining bright [of purity]

ਮਿਟਯੋ ਦ੍ਵੈਤ ਸੰਜੁਗਤਿ ਉਪਾਧਿਨਿ ਅਸੁਰ ਮਲੇਛਨ ਮੂਲ ਗਏ
Duality [in the mind] was destroyed, they attained the highest position and became One [with the Lord], the root of their bad [asur malech] qualities were destroyed.
Asur [demons] Malech [invaders] can also refer to the Turks at the time who were destroyed by the Khalsa.

ਧਰਮ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਚੁਰ-ਭਯੋ, ਸਤਿ ਸ਼ਿਵੰ ਪੁਨਯ ਰੂਪ ਜਏ
The manifestation of Panth Khalsa's Dharam [was created], they are the form of truth, liberation and purity.
*Alternate interpretation is that this to how Khalsa is Sat Shiv Saroop, the true form of Shiv Ji

ਕਛ, ਕੇਸ, ਕ੍ਰਿਪਾਨਨ ਮੁਦ੍ਰਿਤ, ਗੁਰ ਭਗਤਾ ਰਾਮਦਾਸ ਭਏ
Kach, Kesh, and Kirpan – these three signs made followers of the Guru the servants [also] of the Lord

ਕਾਲ ਉਪਾਸਕ ਛਤ੍ਰਿਯ ਧਰਮਾ, ਰਣ ਕਟਿ ਕਸਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਏ
Worshipers of Death and followers of the Kshatriya way, wearing a waistband [kamarkasa] they [the Khalsa] are the supreme warriors.


Rattan Singh Bhangu in his Pracheen Panth Prakash (1804), writes about the instructions Guru Gobind Singh Ji gave to his Sikhs after administering Khandey Di Pahul [initiation from the double-edged sword].

Pracheen Panth Prakash, Story about the Creation of Khalsa at Kesgarh Sahib
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ ਕੋ ਪੰਥ ਕੀ ਉਤਪਤੀ ਕੀ ਸਾਖੀ

ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਉਨ ਸਿੱਛਯਾ ਦਈ
ਮੀਣੇ ਮਸੰਦਨ ਬਰਤਯੋ ਨਹੀਂ
ਕੁੜੀਮਾਰ ਰਮਰਈ ਨੜੀਮਾਰ
ਜੋ ਇਨ ਮਿਲੇ ਸੁ ਹੁਇ ਹੈ ਖ੍ਵਾਰ ੧੩

[After the initiation] Satiguru gave [the Khalsa] the teaching: They would not associate with Meenay, Masands, those who kill their infant daughters, or followers of Ram Rai, and those who smoke. Whoever associates with them is cursed.

ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਗੁਰ ਗੋਲਕ ਪਾਯੋ
ਕੜਾਹ ਕਰਾਇ ਖਾਲਸੇ ਛਕਾਯੋ
ਪਹਿਰ ਕਛਹਿਰੇ ਸਿਰ ਬੰਧਯੋ ਪਾਗ
ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਬਚਨ ਪਰ ਰਹਯੋ ਲਾਗ ੧੪

They must contribute towards the Guru's Golak, and serve the Khalsa sacred 'karah prashaad'. They must wear a Kachera and on their head a Turban. They stay true to the teachings of the Guru Granth.

ਦੋਹਰਾ
ਯੌ ਕਹਿਕੈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਗਲ ਤੇਗੋ ਦੀਨੋ ਪਾਇ

ਕਰਦ ਚਕਰ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰੇਂ ਮੁਖੋਂ ਅਕਾਲ ਜਪਾਇ
੧੫

After delivering these instructions, Sri Satiguru placed a sword around their neck. Satiguru made them wear a Karad [dagger], a Chakar [quoit] on their head, and recite 'Akal' from their mouth.


ਚੌਪਈ
ਔਰ ਕਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਯੋ
ਜਪੁ ਜਾਪ ਦੋਇ ਵੇਲੇ ਜਪਾਯੋ
ਔ ਅਨੰਦ ਰਹਿਰਾਸ ਜਪੱਯੋ
ਚੰਡੀ ਬਾਣੀ ਖੜੇ ਪੜੱਯੋ ੧੬

[Satiguru instructed them] to recite Gurbani. Japji and Jaap was to be recited at twice a day. Along with this Anand Sahib and Rehraas were to be recited. Chandi Di Vaar was to be recited while standing.

ਦੇਇ ਵੇਲੇ ਉਠ ਬੰਧਯੋ ਦਸਤਾਰੇ ਪਹਰ ਆਠ ਰਖੱਯੋ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸੰਭਾਰੇ
ਪੀੳ ਸੁਧਾ ਔੌ ਖੇਲੋ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਵਿਦਯਾ ਜਿਮ ਹੋਇ ਸੰਭਾਰ ੧੭

[Satiguru instructed that] Twice a day their turban was to be tied and twenty four hours a day they should keep their weapons close. Drinking Amrit [initiation] they should engage in hunting and learn 'Shastar Vidiya' [the knowledge of weapons].

ਕਰ ਝਟਕੈ ਬਕਰਨ ਕੋ ਖੱਯੋ ਮੁਰਦੈ ਕੁੱਠੈ ਨਿਕਟ ਨ ਜੱਯੋ
ਕੇਸਨ ਕੀ ਕੀਜੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ
ਨਹਿ ਉਸਤ੍ਰਨ ਸੋ ਕਟਯੋ ਬਾਲ ੧੮

[Satiguru instructed that] they should conduct 'Jhatka' of goats, but should not go near dead animals and Kutha [halal meat]. Take good care of your Kes [long hair], do not cut your hair with razors.


Gurpratap Suraj Prakash Granth also mentions the teachings of Sri Guru Gobind Singh Ji after administering Khandey Di Pahul to his Sikhs.

Gurpratap Suraj Prakash Granth, Rut 3, Adyai 19
ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ, ਰੁਤ ੩, ਅਧਿਆਇ ੧੯

'ਅਬਿ ਤੇ ਕਹਹੁ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਸੀ'
ਮੀਣੇ ਅਰੁ ਮਸੰਦ ਧਿਰਮਲੀਏ
ਕੁੜੀਮਾਰਿ ਰਮਰਈ ਨ ਮਿਲੀਏ

[The Guru commanded] From now you shall declare you are from Anandpur Sahib !
You shall not meet with Meenay, Masands, Dhirmals, those who kill their infant daughters, or Ram Rai's.

ਪਠਹੁ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿ ਨਿਤ ਗੁਰਬਾਨੀ ਸਿੰਘਨਿ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਮਹਾਨੀ
ਆਪਸ ਬਿਖੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਧਰਨਾ
ਗੁਰ ਨਿੰਦਕ ਸ਼ੱਤ੍ਰੁਨਿ ਹਤਿ ਕਰਨਾ ੩੬

Always have love and recite Gurbani and perform selfless service to the Singhs. With [the Panth] have great love [for each other], and destroy those who slander the Guru.

ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਕੋ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਅੱਭਯਾਸਹੁ ਨਹੀਂ ਤੁਰਕ ਪਰ ਉਰ ਬਿਸਵਾਸਹੁ
ਕੇਸਨ ਅਦਬ, ਨ ਕਛ ਬਿਨ ਰਹਿਨਾ
ਅਰਧ ਨਾਮ ਸਿੰਘਨਿ ਨਹਿਂ ਕਹਿਨਾ ੩੭

Always, with love, train with your weapons [Shastarvidiya], and do not ever trust a Turk. Always respect your Kes and always wear your Kachera. Do not call a Singh by his half name [without adding Singh].

You Might Also Like

1 comments